GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Principii de Guvernanță Corporativă

Guvernanţă corporativă reprezintă un ansamblu de reguli care guvernează sistemul de administrare şi control în cadrul societăţii, raportul dintre management, acţionari şi alte persoane interesate. În detaliu, guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între categoriile de participanţi la activitatea companiei, cum ar fi administratori, directori, acţionarii şi alte grupuri de interese, specificând totodată modul cum se iau deciziile privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele economice. Prin implementarea şi aplicarea principiilor guvernanţei corporative se asigură, de către companii, o reală îmbunătăţire a eficienţei economice, implicit a valorii companiei şi a climatului de investiţii, crescându-se nivelul de transparență și încredere pentru acestea.

În contextul obiectivelor strategice şi specifice activităţii Societății, implementarea şi dezvoltarea principiilor de guvernanţă corporativă reprezintă o măsură de asigurare a unui cadru riguros de dimensionare şi reglementare a guvernanţei corporative la nivelul Societății.

Administrarea Societății

În prezent, sistemul de administrare al Societății este unitar. Activitatea Societății este condusă de către un Consiliu de Administraţie compus din 5 membri care garantează eficienţa capacităţii de supraveghere, analiză şi evaluare a activităţii Societății, precum şi tratamentul echitabil al acţionarilor, în conformitate cu prevederile statutare.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea realegerii pentru unul sau mai multe mandate de 4 ani.

Componența Consiliului de Administrație

  • Viorel PANAIT – Președinte al Consiliului de Administrație, Director General
  • Dan Ion DRĂGOI – Membru CA
  • Corneliu Bogdan IDU – Membru CA
  • Edmond Costin Șandru – Membru CA
  • George CHIOCARU – Membru CA

Consiliul de Administraţie este responsabil pentru administrarea COMVEX S.A. şi va acţiona în interesul Societății, protejând în acelaşi timp interesele generale ale acţionarilor prin asigurarea unei dezvoltări sustenabile a Societății.

Structura Consiliului de Administraţie asigură echilibrul între membrii executivi şi neexecutivi. Administratorii executivi şi neexecutivi deţin roluri specifice şi complementare în cadrul Consiliului.

Administratorii îşi vor actualiza permanent competenţele şi îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele despre activitatea Societatii şi cele mai bune practici de guvernanţă corporativă, în scopul îndeplinirii rolului lor.

Fiecare membru îl informează pe Preşedintele Consiliului de Administraţie despre orice alt mandat de administrator, director sau responsabilitate pe care acesta o deţine în afara Societății în timpul mandatului său curent.

Fiecare membru al Consiliului de Administraţie informează Consiliul, implicit Preşedintele acestuia, despre un eventual conflict de interese atunci când acesta apare, respectiv asupra evaluării sale privind un potenţial conflict care ar putea rezulta în urma unor operaţiuni.

Directorii sunt aleși de Consiliul de Administrație. Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului de Administrație sau din exteriorul acestui organ statutar.

Conducerea Societății a fost delegată Directorului General.

Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.

Modul de organizare a activităţii Directorului General este stabilit prin hotărâre a Consiliului de Administraţie.

Sistemul de Control Intern

Activitatea Societății se desfașoară prin aplicarea normelor și procedurilor de control intern, prin respectarea cerințelor de la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.

Auditorii interni sunt cei care evalueaza sistemul de control intern al Societății și oferă o analiză imparțială și profesionistă asupra riscurilor Societății.

Situaţiile financiare sunt examinate de către auditorul financiar ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Consiliul de Administraţie colaborează strâns cu auditorii interni şi externi, organizând periodic întâlniri cu aceştia în scopul discutării unor chestiuni legate de raportarea financiară, controlul intern şi administrarea riscului.

Consiliul de Administraţie examinează în mod regulat eficienţa raportării financiare, controlul intern şi sistemului de administrare a riscului adoptat de Societate; se asigură că analizele de audit efectuate precum şi rapoartele de audit elaborate, ca urmare a acestora, sunt conforme cu planul de audit.

Astfel, Consiliul de Administraţie evaluează gradul de eficienţă a sistemului de administrare a riscului, din perspectiva asigurării că principalele riscuri (inclusiv cele referitoare la fraudă şi conformare cu legislaţia şi reglementările conexe) sunt corect identificate, administrate şi raportate în concordanţă cu planul de audit.

Relația cu Acționarii

COMVEX S.A. respectă drepturile deţinătorilor de valori mobiliare şi asigură un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare de acelaşi tip şi clasă, punând la dispoziţia acestora toate informaţiile relevante pentru ca aceştia sa-şi poată exercita toate drepturile într-o manieră echitabilă.

Prin intermediul paginii sale de internet, Societatea diseminează cele mai importante informații, oferind astfel posibilitatea investitorilor de a avea acces la informații în timp real.

Comvex are pe pagina de internet comvex.ro o secțiune specială cu Informații pentru investitori.

În scopul asigurării drepturilor deţinătorilor de acţiuni emise de Companie, aceasta pune la dispoziţia acţionarilor, prin publicare pe website-ul propriu, informaţii detaliate referitoare la modalitatea de desfăşurare a lucrărilor adunărilor generale ale acţionarilor, exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor, precum şi informaţii financiare, rapoarte periodice, etc.